köp Diazepam valium utan recept

köp Diazepam valium utan recept

5.00 out of 5
(1 customer review)
SKU: N/A Category:

kr2,000.00kr9,000.00

Compare

Description

köp Diazepam valium i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Diazepam valium och säljs i originalförpackningar till ditt dörrsteg inom 24 timmar

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjuckdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apoterkspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Namnet på ditt läkemedel är Diazepam Desitin rektallösning. I denna bipacksedel används beteckningen ”Diazepam” eller ”Diazepam lösning”.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD DIAZEPAM DESITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DIAZEPAM LÖSNING
3. HUR DU ANVÄNDER DIAZEPAM DESITIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR DIAZEPAM LÖSNING SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD DIAZEPAM DESITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Diazepam tillhör en grupp mediciner som kallas bensodiazepiner. Dessa används som lugnande och antikonvulsiva (för att kontrollera kramper) medel, eller för att få spända muskler att slappna av.

 

Diazepam används

 • för att kontrollera epileptiska kramper eller feberkramper
 • som lugnande medel inför smärre kirurgiska ingrepp eller tandvårdsbehandlingar
 • för muskelspasmer vid stelkramp
 • för svår, förlamande eller extremt plågsam ångest eller upprördhet

Diazepam lösning kan användas enligt ovan när en injektion är opraktisk eller oönskad.
Diazepam lösning kan vara användbar för omgående behandling av kramper hos barn.

Diazepam som finns i Diazepam Desitin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DIAZEPAM LÖSNING

 

Använd inte Diazepam lösning

 • om du är allergisk mot diazepam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Allergiska reaktioner kan omfatta hudutslag, klåda, svårighet att andas eller svullnad av ansiktet, läpparna, svalget eller tungan.
 • om du har myasthenia gravis (mycket svaga muskler).
 • om du lider av sömnapné (tillfälliga andningsuppehåll under sömn).
 • om du har en allvarlig leversjukdom.
 • om du har allvarliga andningsproblem.

Diazepam bör inte användas till för tidigt födda spädbarn.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Diazepam lösning

 • om du har en njur- eller leversjukdom.
 • om du lider av andningsproblem.
 • om du har en otillräcklig blodförsörjning till hjärnan eller annan hjärnskada.
 • om du har ett tidigare alkohol- eller narkotikamissbruk.
 • om du lider av en mentalsjukdom (såsom depression, fobi eller tvångstanke).

Patienter i chock får bara behandlas med Diazepam när åtgärder samtidigt har vidtagits för att kompensera för volymbristen.

Diazepam ska inte användas samtidigt med alkohol och/eller läkemedel som har dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Samtidigt användande kan förstärka effekten av Diazepam och eventuellt leda till medvetslöshet och försämrad hjärt- kärl funktion och/eller andning, vilket kräver akut behandling.

När du har fått Diazepam för t.ex. mindre kirurgiska ingrepp eller vid behandling hos tandläkaren ska du alltid ledsagas hem.

Utveckling av tolerans

Efter upprepad användning av Diazepam lösning under några veckor kan verkan hos läkemedlet avta (på grund av utvecklingen av tolerans mot den hypnotiska effekten av bensodiazepiner).

Utveckling av beroende

Diazepam lösning är ett beroendeframkallande läkemedel. Diazepam lösning kan orsaka beroende även vid terapeutiska doser. Risken för beroende ökar med högre doser och långtidsbruk, och är större hos patienter som tidigare varit beroende av alkohol eller droger. Du ska därför använda Diazepam lösning under så kort tid som möjligt.

Utsättning av behandling/abstinenssymtom

När kroppen har utvecklat ett beroende får du abstinenssymtom om behandlingen plötsligt avbryts. Symtomen kan yttra sig i form av många drömmar, svettningar, darrningar, huvudvärk, muskelvärk, extrem ångest, humörsvängningar, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.

I allvarliga fall kan dessutom följande symtom uppträda: störd varseblivning när det gäller den egna personen eller omgivningen (derealisation, depersonalisation), förvirringstillstånd, överkänslighet mot ljus, ljud (hyperakusi) och kroppskontakt, domningar och stickningar i armar och ben, hallucinationer eller epileptiska anfall.

De symtom som ledde till behandling med Diazepam lösning kan återkomma i förstärkt form när behandlingen avbryts. Det rekommenderas därför att avsluta behandlingen genom en stegvis nedtrappning av dosen.

Minnesstörning

Diazepam kan orsaka tidsbegränsade minnesluckor (anterograd amnesi) vid användning av terapeutiska doser. Det innebär att du senare inte kommer ihåg t.ex. handlingar som du har utfört efter användningen av Diazepam lösning. Denna risk ökar med doseringens storlek och minskar genom en tillräckligt lång, oavbruten sömnperiod (7 – 8 timmar).

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

1 review for köp Diazepam valium utan recept

 1. 5 out of 5

  Diako Sadighi

  Hej, jag vill bara säga tack för ditt goda arbete och för att hålla dig till dina ord, mitt paket är här vid min tröskel som vi kom överens om.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *