köp Morfin utan recept

köp Morfin utan recept

5.00 out of 5
(1 customer review)
SKU: N/A Categories: ,

kr2,000.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Morfin i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Morfin och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitetssvensk Morfin.

 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 •  du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Morfin Abcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Abcur
3. Hur du använder Morfin Abcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Morfin Abcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Morfin Abcur är och vad det används för

 

Morfin Abcur är ett läkemedel som används för att lindra svår smärta,

och det ingår i en grupp av läkemedel som kallas naturliga opiumalkaloider.

Morfinhydroklorid som finns i Morfin Abcur kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare

frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Abcur

Använd inte Morfin Abcur

 • om du är allergisk mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. (anges i avsnitt 6).
 • tillstånd med mycket slem i luftvägarna
 •  nedsatt andningsfuktion
 • vid akut leversjukdom
 •  orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel

Varningar och försiktighet

Risk för vanebildning finns med Morfin Abcur

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Morfin Abcur

 • om du är beroende av andra smärtstillande läkemedel (opioider)
 •  astma
 • vid kramp i luftvägarna
 •  skallskada
 •  lågt blodtryck med minskad blodvolym
 •  nedsatt sköldkörtelfunktion
 •  nedsatt lever- eller njurfunktion
 • ökad smärtkänslighet trots att du tar ökande doser (hyperalgesi).
 • Läkaren kommer att besluta om du måste ändra dos
 • eller byta till ett annat starkt analgetikum (smärtstillande medel), (se avsnitt 2).
 • abstinenssymtom eller beroende.
 • De vanligaste abstinenssymtomen nämns i avsnitt 3.
 • Om detta inträffar kan läkaren komma att ändra
 • läkemedelstypen eller tiderna mellan doser.

Vid behandling av äldre patienter rekommenderas en lägre dos Morfin Abcur.

Detta läkemedel ska inte användas vid behandling

av smärta av okänt ursprung eller vid smärta i samband med psykisk sjukdom.

 

Andra läkemedel och Morfin Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Morfin Abcur tas samtidigt som vissa andra läkemedel.

Morfin Abcur kan ge försämrad andningsfunktion vid samtidig behandling med:

 • lugnande medel och sömnmedel (metohexital, pentotal, fenemal, meprobamat)
 • medel mot depression (MAO hämmare) (moklobemid, selegilin)

Effekten av Morfin Abcur förstärks av:

 • lugnande medel och sömnmedel (metohexital, pentotal, fenobarbital)
 • medel mot depression (klomipramin, amitriptylin, nortriptylin)
 • MAO-hämmare (moklobemid, selegilin)

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

1 review for köp Morfin utan recept

 1. 5 out of 5

  stuart eirickson

  Bästa informativa och kunniga innehållet på denna sida. Tack för att du delar med dig av kunskapen till oss kopkvalitetsmedicin.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *