köp Sobril utan recept

köp Sobril utan recept

SKU: N/A Categories: ,

kr2,000.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Sobril i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Sobril och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitets svensk Sobril.

 

Sobril

5 mg, 10 mg, 15 mg tabletter
Oxazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar,
 • tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sobril är och vad det används för
3. Hur du tar Sobril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sobril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sobril är och vad det används för

 

Sobril innehåller den aktiva substansen oxazepam och tillhör en grupp

läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Dessa verkar genom att förstärka effekten av en

dämpande substans (GABA) i hjärnan.

Därigenom verkar Sobril ångestdämpande,

muskelavslappnande och lugnande.

Sobril används vid oro, ångest,

rastlöshet samt sömnsvårigheter i samband med nervösa besvär.

Sobril kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel

vid depressioner med inslag av ångest.

 

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Sobril

Ta inte Sobril:

 • om du är allergisk mot oxazepam eller något annat innehållsämne
 • i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
 • om du har sömnapné (andningsuppehåll när du sover).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Sobril om du:

 • är äldre. Hos äldre kan förvirring uppkomma efter alltför höga doser.
 • har nedsatt leverfunktion
 • tar andra läkemedel mot psykiska besvär
 • (t.ex. lugnande läkemedel, läkemedel vid sömnsvårigheter,
 • läkemedel mot depression eller psykos).

Det finns en risk att du blir beroende av detta läkemedel,

särskilt vid långtidsbehandling.

Följ läkarens dosrekommendationer.

Tala med läkare om du är osäker.

 

Barn och ungdomar

Effekten och säkerheten för barn under 18 år har inte fastställts.

Sobril bör inte ges till barn om inte läkaren bedömer att det är nödvändigt.

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Andra läkemedel och Sobril

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,

nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller särskilt:

 • opioidläkemedel (såsom starka smärtstillande läkemedel,
 • läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner).
 • Samtidig användning ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter
 • (andningsdepression), koma och kan vara livshotande och ska
 • därför endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.
 • Kontakta läkare om du upplever symtom som dåsighet
 • eller andningssvårigheter (andningsdepression).
 • preventivmedel (p-piller)

Sobril med mat, dryck och alkohol

Du ska undvika att dricka alkohol under behandling med detta läkemedel,

eftersom Sobril och alkohol kan förstärka varandras effekter.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar,

tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

 

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Sobril utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *