köp Oxycontin utan recept

köp Oxycontin utan recept

4.67 out of 5
(3 customer reviews)
SKU: N/A Category:

kr1,800.00kr8,800.00

Compare

Description

köp Oxycontin i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Oxycontin och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar

OxyContin

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad OxyContin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar OxyContin
3. Hur du tar OxyContin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur OxyContin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad OxyContin är och vad det används för

 

OxyContin innehåller oxikodonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider och har en kraftigt smärtstillande effekt.

OxyContin depottabletter används vid långvarig svår smärta såsom smärta vid cancer.

Oxikodonhydroklorid som finns i OxyContin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du tar OxyContin

 

Ta inte OxyContin:

 • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och /eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet
 • om du har svår kronisk lungsjukdom (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsjukdom på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen (cor pulmonale) eller akut, svår luftrörsastma
 • om du har en viss typ av stopp i tarmen (paralytisk ileus)

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OxyContin om du:

 • är äldre
 • har nedsatt lungfunktion
 • har nedsatt njurfunktion
 • har nedsatt leverfunktion
 • har upprepade andningsuppehåll när du sover (sömnapné), eftersom detta tillstånd kan försämras
 • har nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos)
 • har nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)
 • har prostataförstoring (prostatahypertrofi)
 • är eller tidigare har varit alkoholberoende
 • är eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider)
 • lider av psykisk sjukdom till följd av överdos av annat läkemedel (toxisk psykos)
 • har bukspottkörtelinflammation (pankreatit)
 • har någon skallskada eller förhöjt tryck i hjärnan
 • har lågt blodtryck (hypotoni)
 • har sjukdomar i gallgången
 • har inflammatoriska tarmsjukdomar
 • har eller brukar ha förstoppning
 • har hypovolemi (minskad blodvolym)
 • tar läkemedel som påverkar hjärnans funktion, se avsnitt 2 “Andra läkemedel och OxyContin”
 • tar, eller nyligen (inom 2 veckor) har tagit, MAO-hämmare (för behandling av depression).

Informera din läkare om att du tar OxyContin, om du ska opereras.

När OxyContin används under lång tid kan tolerans mot effekterna göra att allt högre doser krävs för att upprätthålla smärtkontroll.

Långvarig användning av OxyContin kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid ett plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra abstinenssymtom (se avsnitt 3 “Om du slutar att ta OxyContin”).

Risken för att utveckla fysiskt eller psykologiskt beroende är liten vid användning enligt anvisning hos patienter som lider av långvarig smärta och denna risk måste vägas mot den möjliga fördelen.

Diskutera detta med din läkare.

Opioider är inte förstahandsbehandling för långvarig smärta som inte är orsakad av cancer, och rekommenderas inte som enda behandling. Om du får detta läkemedel för denna typ av smärta kommer läkaren att övervaka dig noggrant och göra nödvändiga dosjusteringar för att förhindra beroende och missbruk.

En ökad känslighet för smärta, som inte svarar på en dosökning av oxikodon, kan uppstå vid behandling med OxyContin. Detta är ovanligt, men om det händer kan din läkare sänka dosen eller byta till ett annat opioidpreparat.

OxyContin kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar så som sömnapné (upprepade andningsuppehåll när du sover) och hypoxemi (låg syrgashalt i blodet). Symtom på detta kan vara andningsuppehåll under sömnen, vaknar andfådd, svårigheter att sova eller överdriven trötthet under dagtid. Om du eller någon annan observerar dessa symtom, kontakta läkare. Läkaren kan komma att sänka dosen.

Tabletterna bör inte användas tillsammans med alkohol. Alkohol kan öka risken för allvarliga biverkningar såsom sömnighet/dåsighet, försvagad och långsam andning, medvetslöshet, koma och kan till och med vara livshotande.

 

Barn och ungdomar

OxyContin bör inte ges till barn och ungdomar under 18 år då det saknas erfarenhet av behandling av dessa patientkategorier.

 

Andra läkemedel och OxyContin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

3 reviews for köp Oxycontin utan recept

 1. 5 out of 5

  Ejner olesen

  Hej Sir
  Tack så mycket att jag har fått mitt paket, ditt bästa. Jag lovar att jag kommer att köpa mer nästa gång.

 2. 5 out of 5

  Suzi Fischer Sørensen

  Hej herr, tack så mycket att jag har fått mitt paket med 300 stycken, du är den bästa jag kommer för mer nästa gång.

 3. 4 out of 5

  Linda Kunblum

  Mycket bra ställe att få medicin. Snabbt och effektivt. Kundservice är fantastisk. Rätt fram inga spel

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *