köp Tramadol utan recept

köp Tramadol utan recept

5.00 out of 5
(1 customer review)
SKU: N/A Category:

kr1,700.00kr7,000.00

Compare

Description

köp Tramadol i Sverige utan recept, vi har snabb leverans av Tramadol och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar

 

Tramadol Actavis

50 mg kapslar, hårda
tramadolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tramadol Actavis  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis
3. Hur du använder Tramadol Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tramadol Actavis  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tramadol Actavis  är och vad det används för

 

Tramadolhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att behandla måttlig till svår smärta.

Tramadol som finns i Tramadol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis

 

Ta inte Tramadol Actavis om du:

 • är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
 • är gravidplanerar att bli gravid eller ammar
 • nyligen har använt alkoholsömntabletterandra starka smärtstillande medel eller psykofarmaka (medel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv)
 • har behandlats med MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression) de senaste 2 veckorna
 • har allvarlig lever-njur- eller lungsjukdom (andningssvårigheter)
 • lider av epilepsi (kramper) som inte är väl kontrollerad med behandling
 • behandlas med substitut vid drogavvänjning.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol Actavis om du:

 • är eller har varit beroende av alkohol eller andra medel
 • lider av epilepsi eller har skallskada eller ökat tryck i skallen (kan orsaka smärta i ögonen, synförändringar eller huvudvärk bakom ögonen)
 • har lever-njur- eller lungsjukdom (andningssvårigheter) som inte är allvarlig
 • lider av chock efter en svår skada eller blodförlust
 • är känslig för opiater

Tramadol omvandlas i levern av ett enzym. Vissa personer har en variation av detta enzym och det kan påverka olika personer på olika sätt. Vissa personer får kanske inte tillräcklig smärtlindring, medan andra löper större risk för allvarliga biverkningar. Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta detta läkemedel och omedelbart uppsöka läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, dålig aptit.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du upplever något av följande symtom när du tar Tramadol Actavis: Extrem trötthet, aptitlöshet, kraftig buksmärta, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara tecken på binjurebarkssvikt (låga halter kortisol). Kontakta läkare om du får dessa symtom. Läkaren kommer avgöra om du behöver ta hormonersättning.

Sömnrelaterade andningsstörningar

Tramadol Actavis kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom sömnapné (andningsuppehåll under sömn) och sömnrelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningsuppehåll under sömn, uppvaknanden under natten på grund av andnöd, svårighet att bibehålla sömn eller kraftig dåsighet under dagen. Kontakta läkare om du eller någon annan lägger märke till dessa symtom. Läkaren kan överväga att sänka din dos.

Andra viktiga varningar:

 • användning av smärtstillande mot huvudvärk för ofta och under för lång tid kan göra den värre.

 

Andra läkemedel och Tramadol Actavis

Samtidig användning av Tramadol Actavis och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Tramadol Actavis samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

1 review for köp Tramadol utan recept

 1. 5 out of 5

  Ousman Cham

  Hej Hr. Du er den bedste læge, dine lægemidler har gode kvaliteter, jeg har modtaget min pakke og jeg vil andre til 30.000 kr næste gang.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *