köp Xanax i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Xanax och säljs i originalförpackningar, 100% svenskt Xanax.

hur man köper Xanax utan recept

var man kan köpa Xanax utan recept

Hur man konsulterar Sobril online / Xanax

Köp Xanax med Paypal

 

Xanor/Xanor Depot / köp Xanax utan recept

Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter/
Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg depottabletter.
alprazolam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.köp Xanax utan recept

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xanor/Xanor Depot
3. Hur du tar Xanor/Xanor Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xanor/Xanor Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för

 

Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet.

Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling

av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning.
Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *