köp Xanax utan recept

köp Xanax utan recept

kr1,500.00kr6,500.00

Compare

Description

köp Xanax i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Xanax och säljs i originalförpackningar, 100% svenskt Xanax.

hur man köper Xanax utan recept

var man kan köpa Xanax utan recept

Hur man konsulterar Sobril online / Xanax

Köp Xanax med Paypal

 

Xanor/Xanor Depot

Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter/
Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg depottabletter.
alprazolam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xanor/Xanor Depot
3. Hur du tar Xanor/Xanor Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xanor/Xanor Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för

 

Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet.

Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling

av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning.
Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.

 

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Xanax utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *