Xanax

Xanax

SKU: N/A Categories: ,

kr1,500.00kr6,500.00

Compare

Description

köp Xanax i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Xanax och säljs i originalförpackningar, 100% svenskt Xanax.

 

 

Xanor/Xanor Depot

Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter/
Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg depottabletter.
alprazolam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xanor/Xanor Depot
3. Hur du tar Xanor/Xanor Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xanor/Xanor Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för

 

Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet.

Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling

av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning.
Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.

2. Vad du behöver veta innan du använder Xanor/Xanor Depot

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xanor/Xanor Depot.

Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot:

  •  du har nedsatt njurfunktion
  •  har nedsatt leverfunktion

Minnespåverkan

Under behandling med Xanor/Xanor Depot kan ditt minne försämras.

Detta inträffar oftast flera timmar efter det att du har tagit läkemedlet.

Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.

Påverkan på sinnesstämning

Användning av Xanor/Xanor Depot kan öka risken för episoder av

hypomani och mani hos patienter med depression.

Kontakta snarast din läkare om du utvecklar hypomani eller mani.

Om behandling med Xanor/Xanor Depot är nödvändigt och du är svårt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare komma att följa din behandling noggrant. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus, om du utvecklar tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Risk för tandskador

Det är viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen eftersom Xanor/Xanor Depot i sällsynta fall kan orsaka muntorrhet, vilket kan leda till tandskador om man inte är noga med munhygienen.

Andra läkemedel och Xanor/Xanor Depot

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar Xanor eller Xanor Depot samtidigt som andra läkemedel som används för att behandla vissa tillstånd (se exempel nedan) kan behandlingen med dessa läkemedel eller Xanor/Xanor Depot påverkas. Din läkare kan då behöva justera din dos.

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xanax”

Your email address will not be published. Required fields are marked *