köp Fentanyl utan recept

köp Fentanyl utan recept

SKU: N/A Categories: ,

kr2,000.00kr9,000.00

Compare

Description

köp Fentanyl i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Fentanyl och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitets svenskt Fentanyl.

1. Vad Fentanyl B. Braun är och vad det används för

Fentanyl B. Braun är ett läkemedel som används för att förebygga

eller lindra stark smärta. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika.

Detta läkemedel används tillsammans med andra läkemedel

för smärtlindring eller bedövning i samband med olika typers kirurgi.

Det används även hos patienter som får mekaniskt assisterad

andning på intensivvårdsenheter.

Fentanyl som finns i Fentanyl B Braun kan också vara godkänd för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare,

apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du får Fentanyl B. Braun

Du ska inte ges Fentanyl B. Braun:

  • om du är allergisk mot fentanyl eller motsvarande läkemedel
  • (s.k. opioider) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Läkaren kommer att iaktta särskild försiktighet om du har försämrad

andningsfunktion eller om du har en svår sjukdom i andningsvägarna,

t.ex. svår astma eller svår luftrörskatarr. I sådana fall kommer din andning att övervakas.

Tala om för läkare om du någonsin har missbrukat eller varit beroende av opioider,
alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger.

Upprepad användning av läkemedlet kan leda till att läkemedlet blir mindre

effektivt (du vänjer dig vid det) eller att du blir beroende av det.

Om behandlingen avbryts kan abstinenssymtom förekomma.

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tror att detta händer dig

(se även avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

Innan och medan behandling med Fentanyl

B. Braun ges kommer läkaren att se till att det finns tillgång till

utrustning för akutvård (inklusive motgift) och för återupplivning.

Läkaren kommer även att uppmärksamma följande:

  • Ditt blodtryck kan stiga eller sjunka efter en injektion med fentanyl.
  • Du kan behöva lämplig vård för att upprätthålla normalt och stabilt blodtryck.
  • Din hjärtrytm kan bli snabb eller mycket långsam (t.o.m. hjärtstillestånd).
  • Vid behov kan du ges läkemedel eller lämplig vård för att återställa eller upprätthålla normal hjärtfunktion.
  • Även din andning ska övervakas. Om andningsdepression uppstår kommer du att få adekvat vård för att korrigera tillståndet. Efter operationen kommer din läkare att kontrollera att du andas normalt och har stabil andning innan du lämnar uppvakningsrummet.
  • Fentanyl kan orsaka muskelstelhet (morfinliknande effekt). Muskelstelhet kan även påverka musklerna i bröstkorgen. Läkaren vet hur muskelstelhet kan undvikas.

Barn

Säkerhet och effekt för fentanyl för barn under 2 år har inte fastställts.

 

Andra läkemedel och Fentanyl B. Braun

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta är nödvändigt eftersom läkaren måste kontrollera om de läkemedel som du tar bryts ned av särskilda enzymer i kroppen eller påverkar funktionen av dessa enzymer (cytokrom P 450 3A4).

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Fentanyl utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *