köp citodon utan recept

köp citodon utan recept

SKU: N/A Categories: ,

kr1,700.00kr7,000.00

Compare

Description

köp citodon i sverige utan recept, vi har snabb leverans av citodon och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitets svensk citodon.

 

Citodon

500 mg/30 mg tabletter
paracetamol och kodein

Läs noga igenom denna bipacksedel

innan du börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information,
 • du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig.
 • Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
 • även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar,
 • tala med läkare eller apotekspersonal.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i
 • denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Citodon  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Citodon
3. Hur du använder Citodon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citodon  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citodon  är och vad det används för

 

Citodon innehåller paracetamol och kodein.

Paracetamol har både smärtstillande

och febernedsättande verkan.

Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas

opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta.

Det kan användas ensamt eller i kombination med

andra smärtstillande medel såsom paracetamol.

Citodon används mot värk och smärtor.

Kodein och paracetamol som finns i Citodon

kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Citodon

Använd inte Citodon

 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin
 •  du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol,
 •  kodein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du lider av gallvägsbesvär.

Varningar och försiktighet

Ta aldrig fler Citodon tabletter än vad som står under punkt 3

”Hur du använder Citodon”.

Om du använder andra smärtstillande

läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda

Citodon utan att först tala med läkare eller apotek.

Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre

smärtlindring utan medför i stället risk för nedsatt

andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada.

Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar.

Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos.

Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.

Tala med din läkare innan du tar Citodon:

 • om du har astma. Var särskilt försiktig med Citodon
 • du har astma och samtidigt är överkänslig mot acetylsalicylsyra.
 •  har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning,
 • eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos.
 • Tecken på metabolisk acidos inkluderar:
 • ansträngd andning (djup inandning och snabb utandning),
 • illamående och kräkningar. Kontakta genast läkare om du får en
 • kombination av dessa symtom.

Använd inte Citodon tillsammans med alkohol.

Om du använder Citodon under lång tid

finns risk för beroendeutveckling.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym.

Det är morfin som ger smärtlindring.

Vissa personer har olika varianter av detta enzym som

gör att de kan påverkas på olika sätt.

Vissa personer kan inte bilda morfin eller så

bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man

inte får tillräcklig smärtlindring.

Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar

eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin.

Om du får någon av följande biverkningar måste du

sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare:

långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller,

illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Barn och ungdomar

Citodon tabletter är inte godkänd till behandling av barn och ungdomar under 18 år.

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp citodon utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *