köp Oxycodone utan recept

köp Oxycodone utan recept

kr1,900.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Oxycodone i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Oxycodone och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitet Oxycodone.

hur man köper Oxycodone utan recept

var man kan köpa Oxycodone utan recept

Hur man konsulterar Sobril online / Oxycodone

Köp Oxycodone med Paypal

Oxycodone Depot 1A Farma

5 mg, 10 mg, 15 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.
  • Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
  • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxycodone Depot 1A Farma  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot 1A Farma
3. Hur du tar Oxycodone Depot 1A Farma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone Depot 1A Farma  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone Depot 1A Farma  är och vad det används för

Oxycodone Depot 1A Farma innehåller den aktiva substansen

oxikodonhydroklorid som är ett centralt verkande,

starkt smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

Oxycodone Depot 1A Farma används hos vuxna och

ungdomar i åldern 12 år och äldre för att behandla svår smärta som endast

kan lindras tillräckligt med smärtstillande opioida läkemedel.

Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone Depot 1A Farma kan

också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Oxycodone utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *