Oxycodone

Oxycodone

SKU: N/A Categories: ,

kr1,900.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Oxycodone i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Oxycodone och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitet Oxycodone.

 

Oxycodone Depot 1A Farma

5 mg, 10 mg, 15 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.
 • Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxycodone Depot 1A Farma  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot 1A Farma
3. Hur du tar Oxycodone Depot 1A Farma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone Depot 1A Farma  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone Depot 1A Farma  är och vad det används för

Oxycodone Depot 1A Farma innehåller den aktiva substansen

oxikodonhydroklorid som är ett centralt verkande,

starkt smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

Oxycodone Depot 1A Farma används hos vuxna och

ungdomar i åldern 12 år och äldre för att behandla svår smärta som endast

kan lindras tillräckligt med smärtstillande opioida läkemedel.

Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone Depot 1A Farma kan

också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot 1A Farma

Ta inte Oxycodone Depot 1A Farma om du

 • är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • har andningsproblem, såsom kraftigt nedsatt andningsförmåga
 • (andningsdepression)
 • har svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller allvarlig bronkialastma.
 • Symtom kan omfatta andnöd, hosta eller långsammare eller svagare andning än förväntat
 • har tarmstopp (paralytisk ileus). Tecken kan vara långsammare
 • (fördröjd) tömning av magsäcken eller svår buksmärta.

Varningar och försiktighet

 

 • är äldre eller försvagad
 • har nedsatt sköldkörtelfunktion
 • har binjuresvikt, vilket kan orsaka symtom såsom svaghet,
 • viktminskning, yrsel, illamående eller kräkningar (Addisons sjukdom)
 •  förstorad prostata, vilket orsakar urineringssvårigheter (hos män)
 • lider av alkoholism eller genomgår alkoholavvänjning

 

Oxycodone Depot 1A Farma kan framkalla beroende.

När det används under lång tid kan tolerans mot

effekterna uppkomma och allt högre doser krävas för att upprätthålla smärtkontroll.

 

Depottabletterna ska användas med särskild försiktighet av

patienter med tidigare eller pågående alkohol- eller drogmissbruk.

Vid missbruksinjektion (injektion i en ven) kan tablettens innehållsämnen

leda till nedbrytning (nekros) av den närliggande vävnaden,

förändring av lungvävnaden (lunggranulom) eller andra allvarliga, potentiellt dödliga händelser.

 

Barn

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter har inte undersökts på barn under 12 år.

Därför har säkerhet och effekt inte fastställts och användning till barn under 12 år rekommenderas inte.

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oxycodone”

Your email address will not be published. Required fields are marked *