köp Imovane utan recept

köp Imovane utan recept

kr1,700.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Imovane i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Imovane och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitet svenska Imovane.

 •  Beställ Imovane online
 •  Funderar på att få / Imovane online utan recept

Imovane

5 mg, 7,5 mg tabletter
zopiklon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare,
 • apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.
 • Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
 • även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imovane är och vad det används för
2. du behöver veta innan du tar Imovane
3. Hur du tar Imovane
4. Eventuella biverkningar
5. Imovane ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imovane är och vad det används för

 

Imovane är ett sömnmedel för behandling av olika

former av sömnbesvär hos vuxna t.ex. svårigheter att somna,

för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden.

Imovane används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär

samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

Imovane innehåller den aktiva substansen zopiklon s

om påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och har vanligen effekt inom 30 minuter.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet

för annat användningsområde och/eller med annan

dosering än angivet i bipacksedeln.

Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

 

2. Vad du behöver veta innan du tar Imovane

 

Ta inte Imovane

 • Om du är allergisk mot zopiklon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
 • du lider av någon av följande sjukdomar:
  • en allvarlig leversjukdom
  • sömnapné (sömnstörning med tillfälliga andningsuppehåll under sömnen)
  • myastenia gravis (en allvarlig muskelsjukdom)
  • andningssvikt (allvarliga besvär med andningen)

 

Varningar och försiktighet

Allmänt

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Imovane.

Innan behandlingen med Imovane påbörjas bör orsaken till dina

sömnsvårigheter utredas och eventuell annan bakomliggande sjukdom behandlas.

Om du inte tål vissa sockerarter,

bör du också kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Om du lider av följande sällsynta ärftliga tillstånd:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption,

bör du inte använda detta läkemedel.

Imovane kan framkalla muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i tänderna.

Du bör därför vara extra noga med tandhygienen.

Tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag rekommenderas.

Om beroende och abstinenssymtom

Användning av läkemedel som Imovane kan leda till ett fysiskt eller psykiskt beroende eller missbruk av dessa medel. Risken för detta ökar med dosen och behandlingstiden. Risken är högre hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller läkemedel.

 

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Imovane utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *