Zopiclone

Zopiclone

SKU: N/A Category:

kr1,600.00kr7,000.00

Compare

Description

köp Zopiclone i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Zopiclone och säljs i originalförpackningar, 100% svensk Zopiclone av hög kvalitet.

Zopiclone Actavis

5 mg och 7,5 mg filmdragerade tabletter
zopiklon

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.
 • Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
 • även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna
 • bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
 • Observera att läkaren kan ha ordinerat de filmdragerade
 • tabletterna för annat användningsområde och/eller med annan
 • dosering än angiven i patientinformationen.

 

1. Vad Zopiclone Actavis är och vad det används för

 

Zopiclone Actavis är ett sömnmedel, som påverkar de centrum i hjärnan som gör att vi kan sova.

Det hjälper dig att somna snabbare och sova längre. Zopiclone Actavis används hos

vuxna som ett sömnmedel mot olika typer av sömnproblem, t.ex. svårigheter att somna,

för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden. Zopiclone

Actavis används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad

tid vid kroniska sömnbesvär. Zopiclone

Actavis börjar vanligtvis verka inom 30 minuter och lämnar

kroppen relativt snabbt. Det innebär att risken att du känner dig

dåsig dagen efter att ha tagit tabletten är liten.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zopiclone Actavis.

Tala med din läkare innan behandling om du:

 • har problem med levern
 • andningsproblem (respiratoriska problem)
 • tidigare har haft problem med missbruk av alkohol eller droger
 • nyligen har tagit Zopiclone Actavis eller andra liknande läkemedel i mer än 4 veckor
 • känner att du inte kan sluta ta Zopiclone Actavis eller andra läkemedel mot sömnbesvär
 • har nedsatt allmäntillstånd

Sömngång och liknande beteenden

Sömngång och andra liknande beteenden, såsom att köra bil

eller äta mat i sömnen utan att minnas händelsen efteråt,

har rapporterats för patienter som har tagit zopiklon och inte varit fullständigt vakna.

Risken för sådana beteenden ökar

 • alkohol eller vissa andra läkemedel (t.ex. narkotikaklassade smärtstillande läkemedel
 • , läkemedel mot psykos, sömnmedel eller ångestdämpande/lugnande medel)
 • används under behandlingen med zopiklon.
 • om zopiklon tas i högre doser än den högsta rekommenderade dosen.

Kontakta omedelbart läkare om du utvecklar något av ovanstående beteenden.

Din läkare kan komma att avbryta behandlingen med zopiklon.

Äldre

Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre.

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zopiclone”

Your email address will not be published. Required fields are marked *